Data przyjazdu
Data wyjazdu
Kod rabatowy
Ilość osób
 

Regulamin

W celu zapewnienia Państwu udanego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem określającym zasady świadczenia usług przez BaKo Apartments.
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez
dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w
czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w apartamentach BaKo Apartments. Odpowiedzialność za te osoby
spoczywa na osobie podpisanej na karcie meldunkowej, zwanej w niniejszym Regulaminie Gościem lub Zameldowanym.
 
WARUNKI REZERWACJI
1.Rezerwacji apartamentu Gość może dokonać:
- poprzez pocztę elektroniczną na adres email: biuro@bakohome.pl
- pod numerem telefonu: +48 789 233 668
- poprzez system rezerwacyjny na stronie www.bakohome.pl
- za pośrednictwem portalu www.booking.com
2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto Bako Sp. z o.o. ul.
Kościuszki 6, 32-050 Skawina.
3. Płatności można dokonać kartą kredytową, poprzez płatności online lub przelewem tradycyjnym. W przypadku zmian w
rezerwacji, nie pojawienia się Gościa lub anulowaniu rezerwacji przedpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
4. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 
ZAMELDOWANIE
1.Podstawą zameldowania w apartamencie jest okazanie przez Gościa ważnego dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty
meldunkowej.
2.Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt, w dniu przyjazdu, gotówką lub kartą. W przypadku skrócenia
pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby, jeżeli nie jest to spowodowane okolicznościami leżącymi po
stronie Bako Apartments.
3.BaKo Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
nie posiada ważnego dowodu tożsamości bądź nie chce okazać dokumentu, odmawia podpisania karty meldunkowej, odmawia
wniesienia kaucji zabezpieczającej, znajduje się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas
poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin BaKo Apartments. W przypadku odmowy zameldowania Gościa z ww.
powodów wpłacone pieniądze w formie zadatku nie są zwracane.
4.BaKo Apartments zastrzega sobie prawo preautoryzacji karty kredytowej podanej podczas rezerwacji na poczet kaucji zabezpieczającej. Kaucja jest zwracana w ciągu 7 dni po
wymeldowaniu w przypadku nie stwierdzenia zniszczeń w apartamencie i uregulowania wszystkich należności za pobyt, w tym
kar wymienionych w Regulaminie,
5. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług opłata zostanie dodana do rachunku Gościa i musi zostać
uregulowana niezwłocznie.
6. Za skrócenie pobytu z przyczyn nie leżących po stronie Bako Apartments, nie należy się zwrot płatności za niewykorzystane doby.
7. Gość zobowiązany jest do poinformowania o godzinie przyjazdu do Bako Apartments, najpóźniej 24h przed planowanym przyjazdem.
 
DOBA HOTELOWA
1.Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 dnia następnego.
2.W oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Gościa po potwierdzeniu
przez BaKo Apartments.
3.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić pod numerem tel. +48 789 233 668 bądź w
BaKo Apartments. Zostanie ono uwzględnione w miarę dostępności apartamentów i może być dodatkowo płatne.
 
ZASADY POBYTU
1.Zameldowany zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i
zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
2.Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Goście niezameldowani
mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22.00 . Osoby niezameldowane w obiekcie, pozostające po godzinie 22.00 będą
obciążone stosowną opłatą za pobyt.
3.Pobyt dzieci do lat 6 na obecnych łóżkach w apartamentach BaKo Apartments jest bezpłatny.
4.Osoby, które ukończyły 6 lat traktujemy w naszym apartamencie jak dorosłych, jeśli chodzi o ceny zakwaterowania. 
5.Apartament służy jedynie do pobytu osób w celach mieszkalnych. Za niedozowlone uważa się podnajmowanie lokalu, prowadzenie
jakiejkolwiek działalności zawodowej lub gospodarczej, organizowanie imprez, sesji zdjęciowych a także spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.
6. BaKo Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w apartamentach. Przedmioty
pozostawione przez Gości w apartamencie po wymeldowaniu mogą być przesłane na adres wskazany przez Gościa i na Jego
koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez okres 1 tygodnia. BaKo Apartments nie
ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
7.W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i przebywania zwierząt pod rygorem uiszczenia
opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł tytułem specjalistycznego czyszczenia Apartamentu.
8.Cisza nocna w obiekcie obowiązuje bezwzględnie od godz. 22.00 do 6.00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej grozi
natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu bez wypowiedzenia i wezwaniem Policji w trudniejszych przypadkach pod
rygorem odpowiedzialności karnej i karze grzywny przewiedzianej przepisami prawa.
9.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Goście proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod
numerem tel. +48 789 233 668 co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
10.Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w
sposób sumienny i uczciwy.
11. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od BaKo Apartments (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów
znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany
apartament – Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
12.Gość zobowiązany jest każdorazowo zamykać drzwi wejściowe na zamek (w ilości odpowiadającej wydanym kluczom),
zarówno podczas przebywania w Apartamencie, jak i podczas nieobecności, jak również o zamykanie okien przed jego
opuszczeniem.
13. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zgubienia przekazanych Gościowi kluczy, Gość zostanie obciążony kosztem ich
odtworzenia.
14.Za opuszczenie apartamentu bez wiedzy BaKo Apartments i pozostawienie kluczy w miejscu innym niż ustalono, Gość
zapłaci dodatkową opłatę w wysokości 500 zł., a w przypadku utraty z tego powodu przez BaKo Apartments możliwości
czasowego wynajmowania apartamentu zostanie obciążony także stosownym odszkodowaniem.
15.BaKo Apartments może przerwać pobyt Gości bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego
adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Gość, zwany również zameldowanym ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe w określonym na karcie meldunkowej
czasie wynajmu apartamentu. W przypadku wyrządzenia uszkodzeń o których mowa powyżej Zameldowany zobowiązany jest do
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w, dostosowania się do żądań BaKo Apartments, a w szczególności do zapłaty za poczynione
uszkodzenia i zniszczenia.
2.W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń apartamentu, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia
stanu po paleniu papierosów w apartamencie po wymeldowaniu Gości, BaKo Apartments zastrzega sobie prawo do zatrzymania
wniesionej kaucji zabezpieczającej lub obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej
wartości kosztów naprawy i poniesionych strat.
3.W przypadku nieuregulowania wszystkich należności, w tym kar uwzględnionych w niniejszym regulaminie, BaKo Apartments
zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej w rezerwacji bądź zatrzymania depozytu wniesionego na poczet
kaucji zabezpieczającej.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Dokonując rezerwacji w Bako Apartments Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie BaKo
Apartments oraz przetwarzanie danych osobowych. Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w
sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
2.Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty
on zostanie przez sąd właściwy dla położenia Apartamentu.
 
Życzymy udanego pobytu!
BaKo Home

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :


Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest BaKo Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6 Skawina 32-050

 
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
 
Dane osobowe
 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail :
  biuro.grupabako@gmail.com.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
Zobowiązania Administratora
 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
   
Zobowiązania Hotres.pl
 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
 
 
Postanowienia końcowe
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
 

Zobacz nasze apartamenty

Sprawdź gdzie jesteśmy

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl